Ezoterik İkizler Burcu

Ezoterik İkizler Burcu 21 Mayıs – 21 Haziran

Doğal Zodyak Kuşağında vakit İkizler Zamanına geldiği zaman Boğa’da sabitlenen toprak artık hareketlenmeye başlamıştır, tohumlar yeşermeye başlayınca doğada çayır polenleri kendine benzer olan bitkileri döllemek için hava yoluyla yayılmaya başlar. Artık doğada bir hareketlenme ve iletişim başlamıştır. İkizler Burcu hava grubunun değişken (ileten/uyum sağlayan) bir burcudur. Bizim zihin yapımızla ilgilenir daha doğrusu bütün hava grubu burçları bizim zihin yapımızla ilgilenir. Alanları budur. Güneşin bu dönemine geldiğimiz zaman içimizde bir hareketlenme başlar bir merak gelişir artık Boğa’nın sabitliğinin verdiği rehavetten çıkan doğanın döngüsü ile iletişim kurmak, sosyalleşmek, kaynaşmak, bir arada olmak isteriz. İçsel güdülerimiz bizi hayatın bu alanına kaydırır.

Ezoterik İkizler Burcu

İkizler Burcu’nu Merkür yönetir, Merkür rasyonel aklımızın zihinsel kıyas yoluyla çalışıp eğriyi doğruyu ayırd etmesi ve sentezlemesi yöntemiyle çalışır. Pratik ve hızlıdır. Bulduğu çözüm yolu bilgisinin derinine detayına felsefesine inmez yüzeyseldir. Çünkü derinlik yani derin bilgi ilim Jüpiter ile alakalıdır. Algısı da pek öyle değildir zaten işi de bu değildir. Bunun için karşıt burcu Jüpiter’in yönettiği Yay Burcu ile bütünleşir. Bu ikili Zodyağın bilgi akış ağıdır. Jüpiter derin bilgiyi Merkür ise derin bilginin rasyonalize edilip anlaşılır hale gelmesi için belli bir zihinsel yapıya oturtup aktarır. Kitabı yazan Yay ise kitabı dağıtan ağ İkizlerdir. Kanımızı aktaran damar ağlarımız da İkizler enerjisidir. Eğitim ağını da yönetirler. Zodyağın ‘Muhteşem İkilisi’dir bana göre.

Merkür elementsel boyutta civadır. Sert bir kütlesi yoktur parlak gümüşi sıvı bir akışkan (değişken) bir geçiş metali gibidir aktaran, taşıyan uyum sağlayan. Merkür civa değildir. Civanın adı Merkür’dür. Mitolojide Antik Yunan’da ‘Hermes’  eski Mısır’da ‘Thoth’  İslam Felsefesi bakışına göre ise ‘Hz. İdris’ ile ilişkilendirilir. Tasavvuf Astrolojisinde 2. Gök feleğidir Utarit’tir. Katiptir. Bu feleğin ruhaniyeti katiplik özelliği aktif olan kişilere daha çok verilir diye geçer. Bu yüzden katibin sözlerinin, yazdıklarının tesirli olması bakımından ruhaniyeti ‘Hz. İsa’ ile ilişkilendirilir. Bulunduğu menzil Terazi’dir yani dengeye gelen kamil akıldır. Bu Merkür’ün en üst algı makamlarıdır. Kişisel olarak ise haritamızdaki Merkür Burcumuza ve aldığı açılara göre bu özelliklerimizin ifade şekli değişir.

İkizler Burcu üçüncü burçtur. Bedenlenmiş ruhun ses algısı ile tanıştığı evredir. Bir bebeğin duyduğu seslere verdiği ilk tepki aşamasıdır. Bebek görmediği ama duyduğu şeyleri algılamaya başlamıştır. Zihinsel olarak nöron ağları daha aktif olmaya başlar. İçimizdeki İkizler enerjisiyle ilk o zaman tanışırız. Merak çok aktiftir duyduğu seslere kulak kabartır sürekli öğrenmek ister ve bu öğrendiklerini içgüdüsel olarak sürekli paylaşmak ister bebek kendine göre sesler çıkartır hava elementi sürekli yayılmak ister taklit yeteneği yüksektir. Çok hızlıdır İkizler Burcu kişisinin zihni de öyle çalışır sürekli bilgiyi alır taşır. Bu yüzden İkizler Burcu iletişim ve ilk eğitim ile ilişkilendirilmiştir. Kısa eğitimler, kısa yolculuklar, günlük iletişim şeklimiz, düşünme biçimimiz, kendimizle iletişim biçimimiz Merkür’ümüzü nasıl kullandığımızla alakalıdır. Mizacı Ahlat- Erbaa’ya göre Hava/Demevidir. Hava kan basıncını yönetir. Sıcak ne nemli doğası vardır. Ateş’ten sıcak doğasını yukarı yükselmek için alırken de Su’dan da nemli doğasını genişleme yayılma prensiyle alır. Kadim öğretilere göre Ateş ve Su’yun birleşerek farklı formda varlığını sürdürmesi ‘hava’ elementi olarak açığa çıkar. Ateş suyu ısıtır su ise buhar olarak başka bir forma dönüşür. Su ise ateşi söndürdüğünde ateşin formu değişir yine buhar olur yok olmazlar bir olurlar. İkinin bir olmasıyla bir yaratım ortaya çıkar ve hava oluşur. Bu durumu hayatımıza uyarladığımızda bakıma ortaya ‘fikir’ çıkar da diyebiliriz.

İkizler Burcu Ezoterizminde çok önemli bir görevi üstlenmiştir. İkizler’in saf ve çocuksu enerjisi (öz’ü/hakikati) bilgi ve sevginin nasıl bir arada kullanılacağını öğretir bize. Bedenin içindeki ruh iletişim kurmayı öğreniyordur. Dualite ile çalışır. Sembolündeki ‘çift’ çizgi dualite dünyasını anlatırken zihnimizin batın (düşünsel/içsel/ruhsal) ve zahir (düşündüklerini anlatan) kısmını anlatır. Ruhun zihinsel olarak dualite gerçekliğinde ‘birlik’ algısını yaratmasına bunun için ise bağlantıları birleştirmesine, farklılıklardaki ‘aynı’lığı algılamasına, ruhsal olan ile maddi olan arasındaki zihinsel bağı kurarak sevgi bilinciyle ‘bir’leştirmesine yardım eder. Anlayış mekanizmasını genişletir. Aklidir bağ kurmada yeteneklidir. Zihinsel enerjimizin bedene aktarılıp kullanılması (karar verme) yetimizle de alakalı olup aynı zamanda mental/zihinsel bedenimizi de yönetir. Hava Grubunun değişken erilidir yönetir yönetme şekli hakikatinde uyum sağlamak ve denge ile olur. İkiyi sentezleyip birleyen birleştirici bir misyonu vardır. Bütünlüğe, birliğe ve sevgiye dönük bütün birleştirici tesirlerle iletişim ve ilişki şeklinde bağ kurar ve ‘var’lığı birleştirmek suretiyle ‘bütün’ler. Çünkü artık her şeyin bir bütün olarak birbiriyle iletişim halinde olduğunu anlamıştır. Bu iletişimin arasındaki derin manayı anlamlandırmak için karşıt burcu Yay ile derinleşir. Yay Burcu ilahiyat, bütüncül bakış açısı bu bütünlükten geleni algılama biçimini şekillendirir. Bu ilişkinin derin felsefi bakış açısının temellerini Yay Burcu enerjisi ile atar. Jüpiter burada ilahi yasaları Merkür’ün rasyonel aklına anlamlı gelecek şekilde büyütür, açar, genişletir bilgide derinleştirir. Bu bakış açılarına girmemiş bir İkizler (Merkür) hayatı sığ, tekdüze, beşeri koşullara tabi olarak algılar. Bu İkizler Burcu’nun yarım kalmış gölge yanının aktif olduğunun göstergesidir. Her şey zıddıyla kaimdir. Evren denge üzerine çalışır.

İkizler Burcu’nun psikolojisinde her şeyi merak eden bir yapısı vardır. Sürekli aktif çalışan zihinsel enerji oradan oraya düşünceden düşünceye atlar durur hareketlidir enerji çok baskınsa ellerini çok kullanır. Güdüsel olarak hareket ettiği için sürekli oradan oraya konuşarak bilgi taşır. Merakı çok aktif olunca gerekli gereksiz her türlü bilgi ile oyalanır. Subjektif ve kendine odaklı düşünür zihninde sürekli rasyonel olarak bir şeyleri ölçüp tarttığı için karar vermekte zorlanır. Kararsızlığı buradan gelir aslında bu kararsızlık seçenekleri kaybetmek istememesinden gelir. Hava elementinin hafifliğinden dolayı haritada gereken toprak ve ateş takviyesi yoksa karasızlığını bir sonuca ulaştıramaz. Zihinsel enerjisinin yoğunluğundan dolayı sürekli birileriyle konuşma ihtiyacı içindedir eğer bu durumu farkında değilse ve onu belli bir ahlaki ilkelere bağlı tutacak inancı yoksa kendi öz’ünün hakikatini kaybeder bilgi paylaşmak adına dedikoduya eğilim gösterir gerekli gereksiz faydalı faydasız her türlü bilgiyi aktarmaktan çekinmez. Kendi zihninde yapılandırdığı değerlere göre ahkam keser, dinlemez, anlamlandırmak istemez, ciddi anlamda dinleme problemi olur, kendi fikirlerini dayatmaya çalışır iyice nefsani özelliklere düşerek etrafındakiler tarafından ‘güvenilmez’ olarak algılanmasına neden olur. Aslında yapması gereken tek şey içsel merakını ‘kendine yönlendirip’ kendini tanıma yolunda ilerlemesi gerektiğini anlamasıdır. Kendini tanıma yoluna gittiği zaman içindeki öğrenme merakı aşkı tetiklenerek rasyonel aklının felsefi boyutuna doğru ilerleyince kendi içindeki zıtlığı (kutupsallığı) anlayıp çözmeye başlayacak ve bu konudaki deneyimlerini ve bilgeliğini açığa çıkararak etrafındaki insanlara yardımcı olacaktır. Ne de olsa Hermes’tir…

Bu enerjinin doğru kullanımı için İkizler merak ettiği konular üzerinde derinleşmeden olur olmaz bilgi aktarması gerekmediğini anlamasıdır. Kendi var oluşunu tanımak ve anlamlandırmak üzerine yoğunlaşmalı toplumsal ve bireysel bağların farkına varmalı ve bu bağlarını sevgiyle derinleştirerek ilişkilerini uyumlu hale getirmeye çalışmalıdır. Hava enerjisinin pozitif yönü (sıcak/ateş) ağır basmaya başladığında bilgeliğe dönük olan bilgisini etrafına yayarak ilişkilerinde uzlaşmacı, birleyen ve bütünleyen bakış açısıyla yüksek benliğini farkında olarak insanlığın hayrına çalışmaya başlar. Hermes’e dönüşür. Aksi takdirde Peter Pan olarak kalacaktır.

İkizler Burcu Hava elementi olarak Ateş elementiyle dosttur. Ateş elementi yayılarak dağılıp gitmemesi için itme gücünü verir ve daha üst frekanstaki düşüncelere ulaşması için yükselmesine yardımcı olarak idrak kapılarını açar. Toprak elementi ile ilişkisi ‘gerçekçiliği’ ile bağlantılıdır. Yeteri kadar kararlı değilse toprağın kum haliyle iyice kafası karışır endişeli, telaşlı ve kararsız ve susmayan sürekli soran ve sorgulayan bir zihne dönüşür. Su ile ilişkisi yarattığı düşünce fırtınasının duyguları (su) nasıl hareketlendirdiği ile alakalıdır. Fırtınalı (kararsızlık) bir duygusallıkla aradığı huzuru ve dengeyi bulamaz.

 

İkizler Burcu;

Koç-Aslan ve Yay olan ateş üçlüsünün sıcaklığından dolayı elementsel olarak en yakın kadim dosttur.

Terazi ve Kova ile aynı zihinsel düzlemin ilk etabıdır. Terazi ile İkizler enerjisini ilişkilere taşır Kova ile de bilgiyi sabitleme aşamasına geçer.

Boğa, Başak ve Oğlak toprak üçlüsünün kuru mizacıyla fikirlerin somutlaşması için teorik olarak Başak’tan uygulama olarak ise Oğlak’tan destek alır.

Yengeç, Akrep ve Balık su üçlüsüyle nemliliğin verdiği sezgiyle Yengeç ile zihinsel olarak aidiyet duygusu geliştirmeyi Akrep ile nerde durması gerektiğini, nerde fırtına estirmemesi gerektiğini, nerde derinleşmesi gerektiğini sezecek Balık ile empati yeteneğini iyice geliştirip kollektif bağları anlayıp içindeki bilgeliği sevgiyle açığa çıkaracaktır.

Çarşamba günleri Merkür günüdür. Vaktin hükmünde Çarşamba Günü Merkür’ün sözü geçer. Hiçbir gezegen kendi halkını yalnız bırakmaz mutlaka sahip çıkar çünkü enerjisiyle uyumluyuzdur. İkizler ve Başak Burçlarının önemli işlerini Çarşamba Günü halletmesi onlara hayr getirecektir.

 

Kaynaklar:
Ezoterik Astroloji / Yeşne Karaca İren
Astroloji Dersleri / Barış İlhan
Mistik Astroloji / Öner Döşer (Ibn Arabi-Futuhat-ı Mekiyye)
Mistik Kabala / Dion Fortune

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x